Showing 39 Result(s)

ข้อสังเกตจากบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. …

ภายหลังจากที่ภาครัฐได้จัดทำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อเสนอให้ภาคประชาชนได้เห็นร่างของกฎหมายดังกล่าว  …

ภาระของผู้ให้บริการตามร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

โดย ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ และ นายกัมพล วิลัยพร : 24 มกราคม 2560

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. …. (“ร่างพระราชบัญญัติ”) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 อันเป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือน ประเด็นหนึ่งที่สำคัญในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ ภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ (Internet Service Provider) ที่เกิดขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้

ผลกระทบจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 (ภูมินทร์ บุตรอินทร์, ณัฐกานต์ พงษ์พันธ์ปัญญา)

โดย ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์, ณัฐกานต์ พงษ์พันธ์ปัญญา : 6 มกราคม 2560

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) หรือ ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of information and Communication Technology) ได้วางแผนที่จะดำเนินการออกกฎหมายหลายฉบับรวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามภารกิจของกระทรวงตน

http://www.shinephp.com/wp-content/uploads/2011/12/phishing-site-warning.png

วิธีการป้องกันภัยอันตรายจาก Phishing สำหรับผู้ใช้งานธนาคารอินเทอร์เน็ต (computerfc.com)

การทำธุรกรรมการเงินกับทางธนาคารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโอนเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน เช็คยอดเงินคงเหลือ ฯลฯ …

รู้เท่าทัน “สังคมออนไลน์” แค่กด “ไลค์” ก็อาจเจอ “คุก” (ชุติมา สิริทิพากุล)

ในปัจจุบัน ไม่ได้มีแต่เพียงสังคมทางกายภาพที่ให้มนุษย์ได้มาพบปะพูดคุยกัน หรือมาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน …