ชื่อโดเมน (Domain Name) คือ อะไร?


Domain Name หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอ้างถึง server ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของข้อมูลซึ่งกระจายอยู่ใน ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (web brownser) เช่น IE7, Firefox, Safari เป็นต้น

ในความเป็นจริง การอ้างถึง server แต่ละเครื่องนั้น ผู้ใช้ล้วนอาศัยการสื่อสารด้วยกันเองระหว่างคอมพิวเตอร์ ต่อคอมพิวเตอร์ (หรือระหว่างเซิฟเวอร์ต่อเซิฟเวอร์) ซึ่งอ้างถึงกันด้วยชุดตัวเลข IP (ex. 192.0.34.65) ดังนั้นชื่อโดเมนที่ผู้ใช้อ้างถึงเวลาต้องการเข้าเว็บไซต์จะมีการอ้างต่อไป ยังตัวเลข IP ที่ชื่อโดเมนนั้น ๆในระบบโดเมน (DNS) กำกับอยู่อีกที

ประเภทของชื่อโดเมน

  • ชื่อโดเมนที่ใช้ตัวอักษร ASCII Character ซึ่งเป็นอักขระลาติน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อ โดเมนที่ใช้ตัวอักขระท้องถิ่น (Internationalized Domain Name) ซึ่งจะมีชุดตัวอักษรที่ใช้ในโดเมนรูปลักษณ์แตกต่าง กันออกไปตามอักขระท้องถิ่นของชาติต่างๆ

องค์ประกอบของชื่อโดเมน

ในการพิมพ์ชื่อโดเมนโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วย www ซึ่งเป็นเข้าสู่ระบบโดยการอ้างถึงเอกสารแบบ Hypertext จากนั้นจึงคั่นด้วยจุดและตามด้วยชื่อโดเมน

ในแต่ละชื่อโดเมนเนมจะประกอบด้วยชุดตัวอักษร ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปที่คั่นด้วยจุด (dot) ซึ่งมีการเรียกแต่ละส่วนของชุดตัวอักษร ในแต่ละชื่อเต็มของโดเมนหนึ่ง ๆ เป็นลำดับ ๆ ไปดังนี้

  • ส่วนขวาสุด เรียกว่า โดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะปรากฎในทุก ๆ ชื่อโดเมน โดเมนในระดับนี้ยังแบ่งย่อยออกไปเป็นอีกสองประเภทตามลักษณะการบริหารจัดการ และดูแลทรัพยากรโดเมนของ ICANN ได้แก่ โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (Generic Top-Level Domain: gTLD) และ โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (Country-Code Top-Level Domain: ccTLD)
  • ส่วนถัดจากขวาสุดเข้ามาลำดับที่ 1 เรียกว่า โดเมนลำดับที่สอง (Second-Level Domain) โดยทั่วไปมีการเลือกใช้ทั้งในแบบเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์หรือแหล่ง ข้อมูลที่อ้างถึงนั้น ๆ เลย และในแบบที่ใช้ระบุลักษณะ
    หรือกลุ่มของชื่อโดเมนนั้นไว้อีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะระบุชื่อที่เจาะจงมากขึ้นในโดเมนลำดับถัดๆไป
  • ส่วนถัดจากขวาสุดเข้ามาลำดับที่ 2 เรียกว่า โดเมนลำดับที่สาม (Third-Level Domain) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นส่วนสุดท้ายและใช้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น ๆ
  • ส่วนถัดจากขวาสุดลำดับที่ 3 และลำดับถัด ๆ
    เรียกว่าโดเมนลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 หรือลำดับถัด ๆ ไป เป็นการแบ่งส่วนของชื่อโดเมน ที่แยกย่อยลงไป