Showing 76 Result(s)

ทีซีซีเทค สนับสนุนโครงการบีเคนิกซ์ ให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกลช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ระบา …

วีคลาส.ไทย ระบบประชุมทางไกลเพื่อคนไทย ฟรี ใช้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่ม ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ

“วีคลาส.ไทย” ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือก …

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดค่าย THNG Camp ปี 9 ตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใช้ไอทีเพื่อสังคม เน้นส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต (ชมคลิป)

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) จัด ค่าย Th …