ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนาครบรอบ 30 ปี .th : ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต

on มิถุนายน 14, 2018        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี 2561 ด้วยการจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาตลอดทั้งปี และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว คือ การจัดสัมมนาเรื่อง “ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ที่อยู่อีเมลภาษาไทย เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการดิจิทัลได้มากขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel

วิดีโองานช่วงเช้า

https://youtu.be/NOgTSb6g6Eg

วิดีโองานช่วงบ่าย

https://youtu.be/412ESTfhnnY

ICANN Community Members Discuss the Importance of Email Address Internationalization

https://youtu.be/0Ca6tOIEn4U

วิทยากร

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

 • อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เอกชน ด้านดิจิทัลของประเทศไทย ได้แก่ บริษัทเทรดสยามจำกัด และ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยของแก่น
 • กรรมการในระดับชาติหลายคณะ เช่น คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด

 • ปริญญาเอกจาก Electronics Systems Engineering Essex University, UK   ในปี 2532
 • กรรมการบริหาร บริษัทเทรดสยาม จำกัด ในปี 2543
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี 2544
 • รองผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2546
 • ผู้อำนวยการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2549
 • ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ปี 2554
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.)

 

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ (ดาวน์โหลด สไลด์)

 • ปริญญาเอก PHDCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of Louisiana at Lafayette,U.S.A. ปี พ.ศ. 2537 (ทุน พสวท.)
 • ผู้อํานวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ตุลาคม 2549
 • ผู้อํานวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ตุลาคม 2553
 • ผู้อํานวยการหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคํานวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 พฤศจิกายน 2556
 • รองผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานกลยุทธ์องค์กร และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เกศรินทร์ ภูกิจ

 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

 

ผศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำศูนย์ลำปาง
 • รองผู้อำนวยการ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายการเงินการธนาคาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการหลักสูตรปริญญาโทสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการศูนย์ศึกษากฎหมายจีนและอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วโรรส โรจนะ

 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • ปริญญาโทการตลาด หลักสูตรนานาชาติ ปี 2008 
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
 • นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

 

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน

 • ปริญญาเอก  University of California, Davis  ในปี 2009  สาขาความมั่นคงปลอดภัยสารเทศด้านการออกแบบระบบให้ปลอดภัยและรักษา  Privacy และ Modern Cryptography
 • นักวิจัย  นักวิชาการ  และที่ปรึกษาให้กับองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับ ก.ล.ต. 
 • ที่ปรึกษาของสมาคมฟินเทค 
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

 

Vissut Medhisuvakul

Khun Vissut is leading Modern Workplace business group at Microsoft (Thailand) Ltd. Following the Microsoft’s company mission, he is helping customers to understand the important and the impact of digital transformation to Thailand’s economic. Coming from technology background, he evangelizes Microsoft’s technology that enables new way of work, transformation of workforce creates the new culture of work and leads to work-life-integration and better collaboration within organization.

 

Supart Pornnapa

VP of Technology, Throughwave Supart Pornnapa, a veteran software architecture, started his coding career in his hometown Bangkok, Thailand. He later moved to continue his career path in designing, and pushing distributed software architecture in Silicon Valley, and had been in the Valley for twenty years more. Supart started his involvement with e-mail service back in 1990s with hosting just one server in his San Francisco apartment as alternate income source for his hobby, and growing that service to a room full of equipments before selling it off to a friend. With that experience, he later found Wavify to start large scale messaging appliance company, and has been working on it for the past 6 years.

 

Edmon Chung (ดาวน์โหลด สไลด์)

Edmon Chung is serving as the CEO for DotAsia Organisation and heads the secretariat for the Asia Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF). Edmon serves also on the board of the Internet Governance Forum Support Association (IGFSA), and on the Executive Committee of Internet Society Hong Kong, which serves as the secretariat for the Asia Pacific Regional At-Large Organisation (APRALO) and participates extensively on Internet governance issues.

Since 2002, Edmon played a leadership role in the region-wide .Asia initiative. DotAsia is a not-for-profit organization with a mandate to promote Internet development and adoption in Asia. Since its launch in 2008, DotAsia has contributed significantly to a variety of community projects in Asia, including for example: Go.Asia, ISIF.Asia, NetMission.Asia, MaD.Asia and others.

Edmon is an inventor of patents underlying technologies for internationalized domain names (IDN) and email addresses on the Internet. Edmon has served on many global IDN related committees, including technical and policy groups, that made it possible for the introduction of multilingual domain names and email addresses on the Internet. Edmon won the Most Innovative Award in the Chinese Canadian Entrepreneurship Award in 2001. In 2000, Edmon was selected by The Globe and Mail as one of the Young Canadian Leaders. Between 2006 and 2010, Edmon served as an elected member on the ICANN GNSO Council. Between 2010 and 2012, Edmon served as an elected member on the ICANN At-Large Advisory Committee (ALAC) from the Asia Pacific Region. Between 2006 and 2011, Edmon served as an elected member of the Elections Committee of the Hong Kong Special Administrative Region in the Information Technology Subsector.

 

Ashish Modi (ดาวน์โหลด สไลด์)

Mr Ashish Modi is the Country Head- Corporate Affairs in Data Xgen Technologies Pvt Ltd and his current profile pertains to liaison with the Government, public and private sectors. He works towards promoting his organization and its unique initiative in Indian as well as in the global market. Besides this, he also represents UASG (Universal Acceptance Steering Group) of ICANN in India as UA Ambassador to India where he is responsible for promoting IDN, EAI, and integration of languages in email technology and its universal acceptance on all systems and applications. Recently he has launched Korean Email Address during the World IT Show at Seoul, Korea

 

เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล (ดาวน์โหลด สไลด์)

ผู้ติดต่อด้านเทคนิคของโดเมน .th และ .ไทย ภายใต้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เธอเป็นผู้นำทีมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานโดเมนและอีเมลภาษาไทยเพื่อลดช่องว่างการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของคณะทำงานวางนโยบายการใช้ภาษาไทยในระบบโดเมนเนมระดับบนสุด Label Generation Rules for Thai Script Panel ซึ่งทำงานร่วมกับ ICANN (องค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหารจัดการทรัพยากรอินเทอร์เน็ตโลก)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดาวน์โหลด PDF)

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ