มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและชื่อโดเมน ประสานความร่วมมือกับองค์กรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านอินเทอร์เน็ต โดเมนเนมและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เชิญชวนคนไทยผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ICANN Meeting ณ ประเทศสิงคโปร์

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เรียนเชิญสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป (ICANN At-Large Member) สมัครขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ICANN ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2557 จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทย ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบนเวทีอินเทอร์เน็ตสากลมากขึ้น โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินและค่าที่พัก ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยัง info@thnic.or.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 นี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ในใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร (MS Word) DOWNLOAD (PDF) DOWNLOAD รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถดูได้ที่ http://singapore49.icann.org/en/ การสมัครเป็นสมาชิก ICANN ประเภทบุคคลทั่วไป สามารถดูได้ที่ http://www.atlarge.icann.org

read more

Steve Song จาก NSRC & Village Telco เข้าเยี่ยมชม Tak Net

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณ Steve Song จาก Network Startup Resource Center (NSRC) & Village Telco พร้อมด้วยทีมงานของดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ จาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ไปลงพื้นที่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตากเพื่อสารวจความเป็นไปได้ในการนาเอาคลื่นความถี่ TV whitespace spectrum หรือ TVWS เข้ามาใช้สาหรับรองรับการใช้งาน Internet Data Service ในพื้นที่ชนบทหลายๆ แห่ง TV White Space เป็นคลื่นความถี่สาธารณะสาหรับการใช้งานแบบไม่ต้องมีใบอนุญาติ TV White Space จึงเหมาะสาหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ spectrum ไม่สามารถใช้งานได้โดยคลื่นความถี่ที่มีใบอนุญาติ เช่น การออกอากาศโทรทัศน์ Steve Song จาก Network Startup [...]

read more

นักวิจัยจาก สกว. ที่ได้รับทุนจาก มูลนิธิฯ เข้าร่วม AINTEC 2013

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ปี 2552 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องเป็นนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในแต่ล่ะปีจะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 2  ท่านดังนี้ (1) ดร.ประภาพร รัตนธำรง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2) ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหมดจะต้องรายงานความก้าวหน้าในงานประชุมวิชาการ  ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) 2013  จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) …

read more

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต คนไทยกับรางวัล 2013 Internet Hall of Fame

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame ที่ได้ประกาศโดย Internet Society หรือ ISOC ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ในฐานะผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตไทยให้มีบทบาทในเวทีระดับโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายการเชื่อมโยงและการเจริญเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโลก ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีคนไทยได้รับเกียรตินี้ สำหรับรางวัล Internet Hall of Fame เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความโดดเด่นด้านอินเทอร์เน็ต เป็นผู้บุกเบิก ผู้นำ และผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ได้อุทิศตนในการขับเคลื่อนและพัฒนาอินเทอร์เน็ตในระดับโลกนั้น จัดขึ้นเป็นปีที่สอง โดย Internet Society (ISOC) โดยในปีที่ผ่านมามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame ซึ่งจัดขึ้นในงาน INET Global 2012 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ Steve Crocker (Internet Pioneers), Vint Cerf (Internet [...]

read more

ประกาศปรับปรุง .ไทย เพื่อรองรับ DNSSEC

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นต้นไป THNIC จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเข้ารหัสเพิ่ม